Οικονομικές Καταστάσεις

Στα παρακάτω links οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσεως της INTERSPORT Athletics Α.Ε.Ε.